Symposioum Programme

The preliminary symposium programme: